Teenuse kasutamiseks logi palun sisse

DigiLegali keskkonda sisenemisel nõustud teenusetingimustega.
Lepingute loomiseks logi palun sisse oma Facebooki või Google’i konto kaudu.

DigiLegal ei saa ligipääsu teie kontole, meile saadetakse vaid teie e-posti aadress isiku tuvastamiseks.

DigiLegal lepingukoostamise rakenduse kasutustingimused

Rakendusse sisenemisega jõustub siduv kokkulepe DigiLegal rakenduse omaja eLeping OÜ (Teenusepakkuja) ja kasutaja vahel. Pooled on kokku leppinud selles, et:

  • DigiLegal on rakendus, mis aitab kasutajal koostada lepinguid. Teenusepakkuja poolt DigiLegal rakenduse kasutamise võimaldamise näol ei ole tegemist õigusteenuse osutamisega. Kasutaja  koostab lepingud DigiLegal rakenduses omal riisikol. Teenusepakkuja ei saa tagada, et koostatav leping katab ära kõik kasutaja riskid ja vastab kasutaja ootustele, kuivõrd lepingu väljund sõltub kasutaja poolt ankeeti sisestatavast infost;
  • Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kasutaja kohustuse eest, millised tulenevad kasutajale DigiLegali rakenduse abil koostatavatest lepingutest;
  • Kasutajal on õigus DigiLegali rakenduses koostatud  lepinguid välja trükkida ja oma lepingupartneritega ning ärilise või õigusaktidest tuleneva vajaduse korral ka kolmandate isikutega jagada;
  • DigiLegali lepingupõhjade ja küsimustike levitamine — olgu raha eest või tasuta, olgu muudatustega või ilma — ei ole lubatud;
  • DigiLegali poolt pakutavad lepingud on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi õigusest ning need ei sobi tõenäoliselt kasutamiseks juhul kui lepingule kohaldub mõne muu riigi õigus;
  • Kasutaja on teadlik, et Teenusepakkuja ei edasta kasutaja ega koostatud lepingute kohta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleneb Teenusepakkujale Eesti Vabariigi  õigusaktist;
  • DigiLegal rakenduse kopeerimine, muutmine või muul viisil kasutamine, mis ei seisne rakenduse poolt pakutavate lepingute koostamises, ei ole ilma Teenusepakkuja kirjaliku nõusolekuta lubatud;
  • Kasutaja on hoolikalt lugenud, aru saanud ja nõustub reservatsioonideta kõikide DigiLegal kasutustingimustega;
  • Mistahes rakendusega seotud vaidlused lahendatakse kokkuleppe mittesaavutamise korral Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õiguse alusel;